Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju mgr Joanna Kotas przyjmuje strony:
w poniedziałki od 9.00 do 10.00
w czwartki od 14.00 do 15.00

Godziny urzędowania

Praca biurowa:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

7.00 - 9.00, 14.00 - 15.00;
wtorek:7.00 - 9.00,14.00 -17.00

Praca w terenie:
9.00 - 14.00


Dyżury:

mgr Beata Filarowska
mgr Alicja Waliczek- Mateja
Agnieszka Matlak


Świadczenia rodzinne:
Praca biurowa:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek:

7.00 - 15.00
wtorek: 7.00 - 17.00
 
Dyżury:
Aleksandra Smołka
Anna Żółtkowska

Witamy na naszej stronie
awaria telefonu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator_OPS   
Poniedziałek, 17 Październik 2016 07:43

 

AWARIA TELEFONU

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z awarią telefonu stacjonarnego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej prosimy o komunikowanie się pod numerem telefonu komórkowego - 796 102 816. Za utrudności przepraszamy.

Zmieniony: Poniedziałek, 17 Październik 2016 07:50
 
konkurs plastyczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator_OPS   
Czwartek, 13 Październik 2016 07:31

 Konkursu plastyczny „MOJA RODZINA”

Cel konkursu : Zaprojektowanie pracy plastycznej promującej akcję przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Konkurs jest organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z wizerunkiem własnej rodziny.

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach:  

                                                              

      - I kategoria dla dzieci w wieku przedszkolnym

- II – kategoria dla uczniów szkół podstawowych klas I-III

- III – kategoria dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI

- IV - kategoria dla uczniów gimnazjum klas I - III

 • Konkurs trwać będzie od 15 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r.

Forma wykonywanych prac – technika dowolna np. w ołówku, farbie, flamastrze, pastelach itp.

 • Format prac – A4 .
 • Każda zgłoszona do konkursu praca musi zawierać na odwrocie metryczkę
  z następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasę, nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia 2016 r. w placówkach oświatowych, do których uczęszczają zwycięzcy konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych i wykorzystania ich w promowaniu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Każda praca musi mieć również podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu.

Prace proszę składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej 13 - do 15 listopada 2016 r. do godziny 17.00 ( u Pani Alicji Waliczek-Mateja).

 

Proszę dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna wg wzoru:

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………

Zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………

Oświadczam, że z związku z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka
(imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………

W celach związanych z konkursem plastycznym – praca plastyczna:
MOJA RODZINA

Goczałkowice-Zdrój, dnia …………                                  …………………………………………

                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

Zmieniony: Czwartek, 13 Październik 2016 08:25
 
FEAD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator_OPS   
Środa, 12 Październik 2016 11:50

I N F O R M A C J A

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju informuje, iż w dniu 19 października 2016r. (tj. środa) w godzinach 8:00 - 14:00 odbędzie się wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2016. Żywność pzreznaczona jest dla osób i rodzin zakwalifikowanych do Programu FEAD na 2016r. Wydawanie żywności odbędzie się w Hali Sportowej "Goczuś" mieszczącej się przy ul. Powstańców Śląskich 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.

Zmieniony: Środa, 12 Październik 2016 12:08
 
POMOC DLA OSÓB STARSZYCH I CHORYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator_OPS   
Piątek, 30 Wrzesień 2016 09:18

W przypadku, gdy nasz bliski choruje przewlekle warto wystąpić z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zajmują się tym Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdujące się w każdej Gminie.

 

Istnieją dwa rodzaje świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką nad starszą, chorą osobą. Są to: zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

 

 

Z A S I Ł E K    P I E L Ę G N A C Y J N Y

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom:

 • które ukończyły 75 rok życia,
 • osobom, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobom posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 153 zł miesięcznie.

 

Wysokość zasiłku nie jest uzależniona od dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Pomoc jest wypłacana bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, trzeba złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 13 w Goczałkowicach – Zdroju.

Uwaga:

 • Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoba pobiera dodatek pielęgnacyjny przyznany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniające nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

 

 

 

S P E C J A L N Y   Z A S I Ł E K     O P I E K U Ń C Z Y 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny – czyli np. dzieciom w stosunku do rodziców – jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą:

 • legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje kwocie 520 zł miesięcznie.

 

Zasiłek opiekuńczy zależny jest od dochodu. Przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł (netto).

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 

1) osoba sprawująca opiekę:

a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno – rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, w wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, a którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna;

6) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

O Ś R O D K I    W S P A R C I A 

 

 

Kolejną formą pomocy dla osób starszych i/lub chorych są ośrodki wsparcia. Jest to dzienna forma pomocy instytucjonalnej, w ramach której świadczone są różne usługi dostosowane do specyficznych potrzeb osób korzystających z tej formy pomocy, w tym usługi żywieniowe. Przy ośrodkach wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu.

 

Ośrodek wsparcia jest formą pomocy półstacjonarnej służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

Działalność tych ośrodków wspiera rodzinę w sprawowaniu funkcji opiekuńczych nad niesamodzielnymi członkami rodzin, zapobiegając jednocześnie umieszczaniu ich w placówkach wsparcia całodobowego, wspiera także osoby samotne zapobiegając ich wykluczeniu z życia społecznego.

Prowadzenie ośrodków wsparcia, z wyłączeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem własnym gminy lub powiatu finansowanym z ich budżetu.

 

Ośrodki wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym środowiskowe domy samopomocy świadczą usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi (osoby psychicznie chore o osoby upośledzone umysłowo). Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Kilka domów tego typu w Polsce świadczy usługi dzienne dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera. Tworzenie i finansowanie takich jednostek jest zadaniem administracji rządowej zleconej do realizacji gminie. Środki bieżącą działalność tych jednostek planują w swoich budżetach wojewodowie.

Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organ może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności.

Na koniec 2013 roku funkcjonowało w Polsce 728 środowiskowych domów samopomocy. (dane: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Zmieniony: Piątek, 30 Wrzesień 2016 10:16
 
Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator_OPS   
Wtorek, 26 Lipiec 2016 06:28

Najwyższa Izba Kontroli, chcąc przybliżyć osobom pokrzywdzonym przez najbliższych zasady, przebieg i cele procedury "NK", wspólnie z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, opracowała informator, który w przystępny sposób i z odpowiednią ilustracją graficzną, ukazuje tę procedurę.

Zmieniony: Wtorek, 26 Lipiec 2016 08:47
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 10
Ośrodek Pomocy Społecznej Goczałkowice-Zdrój, Powered by Joomla!;Joomla templates by SG web hosting